DP/GOP 2020/21 Cycling Network/Fietsnetwerk for Stellenbosch

The Directors of Stellenbosch Fietsry/Cycling NPC request that the following be put on the list of priorities for the Integrated Development Plan of the Stellenbosch Municipality:

Die Direkteure van Stellenbosch Fietsry NPC versoek dat die volgende op die prioriteitslys van die Geïntegreerde Ontwikkelingsplan van die Munisipaliteit Stellenbosch geplaas word:

An appropriate five-year budget to establish a safe and convenient commuter cycling network in Stellenbosch.

‘n Gepaste vyfjaarbegroting om ‘n veilige en gerieflike fietspendelnetwerk op Stellenbosch te vestig.

Motivation

A commuter cycling network in Stellenbosch is a vital component for a sustainable transport strategy. A safe and convenient network will play a significant role in alleviating vehicular traffic and parking problems with an added health benefit: exercise and less pollution.

Such an extended network will provide residents from all areas such as Ida’s Valley, Cloetesville, Kayamandi, Die Boord, Dalsig and the eastern neighbourhoods unhindered, safe and convenient access to the CBD, schools, shops etc and between neighbourhoods and areas.

The lack of an extended and connective network is the main reason why people do not commute more by bicycle in Stellenbosch. Painted cycle lanes on certain roads offer no protection and on main connector routes cyclists have to share narrow roads with vehicles, which is unsafe.

Motivering

‘n Fietspendelnetwerk op Stellenbosch is ‘n noodsaaklike deel van ‘n volhoubare vervoerstrategie. ‘n Veilige en gerieflike netwerk sal ‘n beduidende  rol speel in die verligting van die verkeers-  en parkeerprobleem. Daarby het dit ‘n gesondheidsvoordeel: meer oefening en minder besoedeling.

So ‘n uitgebreide netwerk sal dit moontlik maak vir mense uit gebiede soos Idasvallei, Cloetesville, Kayamandi, Die Boord, Dalsig en die oostelike woonbuurte om ongehinderd, veilig en gerieflik na die middedorp, skole en tussen woongebiede te ry.

Tans verhoed die gebrek aan ‘n veilige fietsrynetwerk dat meer mense fiets ry vir pendeldoeleindes, want geverfde bane op sekere paaie bied nie beskerming nie en belangrike  direkte verbindingsroetes is onveilig omdat ryers op die padoppervlakte moet ry sonder enige beskerming.

If we build it, people will use it!

As ons dit bou, sal mense dit gebruik!

Dawid Botha, Hugo Truter, Carinus Lemmer, Enrico Liebenberg